Diagnoser

Mastceller som degranulerar

Så här ser det ut när mastcellerna degranulerar, d v s frisätter sina mediatorer som t ex tryptas, histamin, prostaglandin D2, serotonin, leukotriener,…

Mastcellsaktiveringssjukdom

(MCAD – mast cell activation disorder)

När man pratar om mastcellsdiagnoser pratar man om tre olika huvuddiagnoser, mastocytos är dessutom indelad i olika subvarianter. Dessa subvarianter, definierade enligt WHO, listar vi bara kort här, klicka på huvuddiagnoserna för att komma till diagnosbeskrivningarna.

Systemisk mastocytos
Subvarianter:
* Indolent systemisk mastocytos (ISM)
* Smoldering (pyrande) systemisk mastocytos (SSM)
* Systemisk mastocytos med en associerad klonal hematologisk icke-mastcellsderiverad sjukdom (SM-AHNMD)
* Aggressiv systemisk mastocytos (ASM)
* Mastcellsleukemi (MCL)
* Mastcellssarkom (MCS)

Kutan mastocytos
Subvarianter:
– Makulopapulös kutan mastocytos (tidigare kallad urtikaria pigmentosa)
– Diffus kutan mastocytos
– Mastocytom i huden

MCAS – Mastcellsaktiveringssyndrom

Det diagnoserna har gemensamt är att de inte går att bota (än) utan man behandlar de symptom som patienten lider av. Symptombilden är mycket bred och mycket individuell så man kan få prova sig fram innan man hittar det som hjälper en själv. En vanlig basmedicinering består ofta av antihistaminer (både H1- och H2-blockerare) och mastcellsstabiliserande läkemedel som t ex Lomudal GI.